CATALÀ · CASTELLANO

BORSA DE TREBALL

Nom
Cognom
Adreça
Codi postal
Ciutat
Telèfon fixe
Telèfon mòbil
E-mail
DNI o NIE
Data de naixement
Estat civil
Fills?
EdatsActualment treballa?
On?
Ha treballat en neteja?
On?
Té vostè un certificat de minusvalidesa?
Quin grau?
Disponibilitat horària
Ambició de formació professional